เซ็ต chmod ด้วย www-data แทน 777

Ask by Save Pongsiri 9 months ago

เพิ่ม User เข้าไปในกลุ่ม www-data ก่อน

sudo usermod -a -G www-data demo

จากนั้นเข้าไปเปลี่ยนกลุ่มเจ้าของสิทธิ์ใน directory นั้น

sudo chgrp -R www-data /var/www/html
sudo chmod -R g+w /var/www/html0 Replies


Your Reply