การ Restore Database ของ SQL Server

Ask by Panachai Meetun 2 years ago

การ Restore Database ของ SQL SERVER

Backup Restore SQL Server Database

ในการ Restore ตัว Database ของ SQL Server สามารถ Restore ได้ทั้งในกรณีที่ทับ Database ที่มีอยู่แล้ว หรือในกรณีที่ยังไม่เคยมี Database ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยในกรณีที่ยังไม่เคยมี Database ให้เลือกที่ 

Database -> Restore Files and Filegroups

Backup Restore SQL Server Databaseเลือก From device

Backup Restore SQL Server Database

คลิกที่ Add

Backup Restore SQL Server Database

เลือกไฟล์ที่ได้ทำการ Backup ไว้หรือจาก Path ที่ได้ Copy มาจากเครื่องอื่น ๆ 

Backup Restore SQL Server Database

หลังจากที่ได้ Path แล้วให้คลิก OKBackup Restore SQL Server Database

ในกรณีที่ยังไม่มี Database ให้ทำการพิมพ์ชื่อ Database ในส่วนของ To database:

และจากรายการ Restore จะเห็นว่ามีให้เลือกหลาย Version ซึ่งมันเกิดจากในกรณีที่เรา Backup ไว้หลาย ๆ เวอร์ชั่นในไฟล์เดียวกัน สามารถดูข้อแตกต่างได้จากวันที่ของการ

Backup Restore SQL Server Database

Restore เรียบร้อยแล้ว

Backup Restore SQL Server Database

จากนั้นให้คลิกขวาที่ Database -> Refresh 

Backup Restore SQL Server Database

รายการ Database ซึ่งประกอบด้วย Table และ Schema Object อื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้ทำการ Backup ไว้ก่อนหน้านี้

Image0 Replies


Your Reply