การนำ Git ไปเก็บไฟล์บน Server

Ask by Note Wit 1 year ago
1.สร้าง Git
git init

2.Set Remote
git remote add origin https://github.com/user/repo.git

3.คำสั่งให้ Git ไป Add ไฟล์ใหม่ทั้งหมด
git add .

4.เลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการ
git commit -m 'start'

5.ส่งไฟล์ทั้งหมดขึ้นไป Repository ของ Git
git push -u origin master0 Replies


Your Reply