background

http status code ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

2 years ago ◦ 35,417 Views

http status code ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

http status code ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

เมื่อ browser มีการร้องขอไปยัง server จะมีการตอบสนองบางอย่างกลับมาเพื่อบอกสถานะการร้องขอหรือมี error เกิดขึ้น ซึ่งการตอบสนองจะบอกเอาเป็น status code และมีความหมายตามนี้ครับ

1xx: Information

100: Continue เซิร์ฟเวอร์ได้รับ request header แล้ว, และ client จะส่ง request body ต่อ
101: Switching Protocols ผู้ร้องขอต้องการเปลี่ยน protocol
102: Checkpoint เซิร์ฟเวอร์กำลังประมวลผล

2xx: Successful

200: OK การส่งคำขอสำเร็จแล้ว
201: Created สร้างทรัพยากรใหม่แล้ว
202: Accepted คำขอได้รับการยอมรับสำหรับแล้ว แต่ยังประมวลผลยังไม่เสร็จ
203: Non-Authoritative Information คำขอได้รับการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว แต่กำลังส่งคืนข้อมูลที่อาจมาจากแหล่งอื่น
204: No Content คำขอได้รับการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ส่งคืนเนื้อหาใด ๆ
205: Reset Content การร้องขอได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว แต่ไม่มีเนื้อหาใด ๆ คืนกลับมา ต่างจากรหัส 204 ตรงที่การตอบรับนี้ ผู้ร้องขอจำเป็นต้องล้างมุมมองของเอกสาร
206: Partial Content เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาให้บางส่วน ตามที่ผู้ร้องขอกำหนดไว้ใน header

3xx: Redirection

300: Multiple Choices ผู้ใช้สามารถเลือกลิงค์ที่จะ redirect ไป (ไม่เกิน 5 ลิงค์)
301: Moved Parmanently หน้าที่เรียกนี้ย้ายไป URL อื่นถาวร
302: Found หน้าที่เรียกนี้ย้ายไป URL อื่นชั่วคราว
303: See Other หน้าที่เรียกนี้อยู่ภายใต้ URL อื่น
304: Not Modified หน้าที่เรียกนี้ยังมีเนื้อหายังไม่ได้แก้ไขตั้งแต่การเรียกครั้งล่าสุด 

4xx: Client Error

400: Bad Request ไม่ตอบสนองเพราะมี syntax ไม่ถูกต้อง
401: Unauthorizedยัง ไม่ได้ระบุตัวตน
402: Payment Required มีการเรียกชำระเงิน (ใช้ในอนาคต)
403: Forbidden ระบุตัวตนแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนนี้
404: Not Found ไม่พบหน้าที่ร้องขอ
405: Method Not Allowed method ไม่ถูกต้อง ดูให้ดีว่าใช้ get, post, put หรือ delete
406: Not Acceptable header ของ request ไม่สัมพันธ์กัน
413: Request Entity Too Large ทรัพยากรที่ร้องขอใหญ่เกินกว่าที่จะส่งได้ 
414: Request-URI Too Long URL ยาวเกินไป
415: Unsupported Media Type เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักชนิดของรูปหรือสื่อที่เรียก

5xx: Server Error

500: Internal Server Error มีข้อผิดพลาดบางอย่างภายใน ไม่ทราบสาเหตุ
501: Not Implemented เซิร์ฟเวอร์ไม่เข้าใจ request หรือไม่สามารถทำงานตามคำสั่งได้
502: Bad Gateway เซิร์ฟเวอร์เป็น Gateway หรือ Proxy ได้รับ response ผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์อื่น
503: Service Unavailable ใช้งานเกินพิกัด(ล่ม) หรือกำลังปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ 
504: Gateway Timeout เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์อื่น จนหมดเวลากันก่อน#api #serve #http #web

View count: 35,417
  • avatar
  • Save Pongsiri ศิลปินด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ มีเป้าหมายคือพัฒนาตัวเองให้ยืดหยุ่นที่สุด ชอบความเรียบง่าย,ดนตรี,กีฬา และแมว